Star Wars - Ghost of the Past

Rhen Var i els secrets de la força

Al descobrir que l’imperi feia coses extranyes, els jugadors van fer una visita al Sistema Galidraan i allá van seguir les pistes fins a Rhen Var a on van descobrir les restes de un antinc temple jedi essent saquejat per els Imperials, i concretament per un misteriós usuari de la força.

En aquest punt en Be’Ketal va demostrar els seus poders ocults i despres d’alguns successos prou extranys, van aconseguir fugir del temple mentres aquest es desmoronaba.

Despres d’això van escapar del planeta.

Comments

dimuscul dimuscul

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.